summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Use branch "necoro"HEADmasterRené 'Necoro' Neumann2020-04-151-1/+1
* Remove cgitRené 'Necoro' Neumann2020-04-113-251/+0
* Update to httpsRené 'Necoro' Neumann2020-04-111-1/+1
* UpdateRené 'Necoro' Neumann2020-04-111-2/+2
* Rewrote feed2imap ebuild; ported to EAPI 7René 'Necoro' Neumann2020-04-111-16/+13
* Make old webkit work with new icuRené 'Necoro' Neumann2020-04-111-0/+6
* Fix pass ebuildRené 'Necoro' Neumann2020-04-111-15/+15
* Add missing filesRené 'Necoro' Neumann2019-11-131-0/+5
* Fixed baikal versionRené 'Necoro' Neumann2019-11-132-0/+58
* Add newer versions with py3 supportRené 'Necoro' Neumann2019-11-124-0/+71
* [webkit-gtk] Remove support for older ruby versionsRené 'Necoro' Neumann2019-11-122-7/+5
* Remove obsolete stgit versionRené 'Necoro' Neumann2019-07-073-100/+0
* Remove old version of simple-scanRené 'Necoro' Neumann2019-07-072-44/+0
* Remove old perl packagesRené 'Necoro' Neumann2019-07-078-102/+0
* Remove old python packagesRené 'Necoro' Neumann2019-07-074-59/+0
* Remove old perl packages originally for i3 testingRené 'Necoro' Neumann2019-07-078-163/+0
* [feed2imap] ruby24René 'Necoro' Neumann2019-06-121-1/+1
* Remove xdotoolRené 'Necoro' Neumann2018-12-091-52/+0
* feed2imap: Import old patch from serverRené 'Necoro' Neumann2018-08-041-2/+2
* feed2imap: Presume it works with Ruby:2.3René 'Necoro' Neumann2018-08-041-1/+1
* [i3] Remove old versionsRené 'Necoro' Neumann2018-06-104-341/+0
* Rescued old webkit-gtk-version, needed for PPRené 'Necoro' Neumann2018-06-1016-0/+584
* stgit-0.18 with version informationRené 'Necoro' Neumann2018-06-103-0/+100
* [feed2imap] Support Ruby2.2René 'Necoro' Neumann2017-09-131-1/+1
* CleanupRené 'Necoro' Neumann2016-08-1925-703/+0
* Add dev-python/pdb-cloneRené 'Necoro' Neumann2016-07-092-0/+24
* Fix r/dependRené 'Necoro' Neumann2016-07-061-4/+4
* Fix r/dependRené 'Necoro' Neumann2016-07-064-3/+8
* Crypt::LERené 'Necoro' Neumann2016-07-068-0/+97
* Python 3.4 support for flask-migrateRené 'Necoro' Neumann2016-07-032-0/+35
* Remove outdated radicaleRené 'Necoro' Neumann2016-06-265-188/+0
* feed2imap: ruby-2.1René 'Necoro' Neumann2016-03-251-1/+1
* i3 with pango but w/o cairoRené 'Necoro' Neumann2016-03-254-0/+341
* Use virtual/udevRené 'Necoro' Neumann2016-02-211-1/+1
* passRené 'Necoro' Neumann2016-01-092-0/+84
* xdotool-9999René 'Necoro' Neumann2015-04-281-0/+52
* Paperwork is now fixed upstreamRené 'Necoro' Neumann2015-02-112-41/+0
* Add paperwork ebuild w/o wxpython depRené 'Necoro' Neumann2015-02-102-0/+41
* BotoRené 'Necoro' Neumann2014-10-242-0/+26
* Cleanup old flask- ebuildsRené 'Necoro' Neumann2014-08-2511-257/+0
* Remove obsolete pass versionRené 'Necoro' Neumann2014-08-162-56/+0
* Merge branch 'master' of git://git.necoro.eu/gentoo/overlayRené 'Necoro' Neumann2014-06-301-2/+2
|\
| * Update feed2imap ebuildRené 'Necoro' Neumann2014-06-151-2/+2
* | [Pass] No need for fix in 1.6.2 anymoreRené 'Necoro' Neumann2014-06-302-76/+0
|/
* Bump passRené 'Necoro' Neumann2014-05-292-0/+76
* Fixed app-admin/pass: Work with dashRené 'Necoro' Neumann2014-04-292-0/+56
* Fix/Cleanup generated perl ebuildsRené 'Necoro' Neumann2013-11-133-19/+13
* X11-XCB: dynamic linking against libxcbRené 'Necoro' Neumann2013-11-133-12/+101
* Update deps of X11-XCBRené 'Necoro' Neumann2013-11-121-3/+17
* Some perl packages needed for i3 testingRené 'Necoro' Neumann2013-11-126-0/+66